Γεωγραφική περιοχή

Ελλάδα - Εμπορικό δίκτυο

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα ερώτημα, μεταβείτε στην ενότητα Επαφές

Subsidiary

Vimar Elvox

Vimar Hellas A.E.
7, Sorou Street
15125 - Maroussi
Tel. +30 210 6196440
Fax +30 210 6196444
vimar@vimar.gr