Η πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παρόντος ιστότοπου

Δήλωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 30ης Ιουνίου 2003, αρ. 196

Η VIMAR S.p.A. προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών του δικτυακού της ιστότοπου www.vimar.com (εφεξής, «Ιστότοπος») εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η παρούσα δήλωση περιγράφει τους τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες του δικτυακού ιστότοπου της VIMAR S.p.A., www.vimar.com, και τους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που συλλέγονται ενδεχομένως μέσω του ιστότοπου www.vimar.com υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 95/46/ΕΕ) και το Ν.Δ. αρ. 196/2003 («Κώδικας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»).

Η δήλωση προορίζεται για όλα τα άτομα που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του ιστότοπου, τόσο για όσους χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή όσο και για εκείνους που, στο τέλος της ειδικής διαδικασίας, εγγράφονται στον Ιστότοπο και επωφελούνται των υπηρεσιών on line που διασφαλίζονται μέσω αυτού.

Η παρούσα δήλωση παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος 196/2003, καθώς και σε συμμόρφωση με τη Σύσταση αρ. 2/2001 που υιοθέτησαν στις 17 Μαΐου 2001 οι Ευρωπαϊκές Αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες συγκρότησαν την Ομάδα που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας αρ. 95/46/ΕΚ, με σκοπό τον καθορισμό ορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα on line.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα ελευθερίας, καθώς και με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εχεμύθεια, στην ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο, σας παρέχουμε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ/τος αρ. 196/2003, τις παρακάτω πληροφορίες:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εταιρεία VIMAR S.p.A., με έδρα στην οδό Viale Vicenza 14, Marostica (VI) (εφεξής, «VIMAR»).

Όλες οι αιτήσεις και τα αιτήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να απευθύνονται στον προαναφερθέντα Υπεύθυνο επεξεργασίας, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 1. διεύθυνση Viale Vicenza 14, 36063 Marostica (VI)
 2. έντυπο για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου

Συλλογή πληροφοριών

Η προαιρετική, ρητή και οικειοθελής αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα λήψη, εκ μέρους της VIMAR S.p.A., της διεύθυνσης email του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για να απαντηθούν τα αιτήματα του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες της εταιρείας), καθώς και τυχόν άλλων σημαντικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παραχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετικής φύσης. Η ενδεχόμενη μερική ή ολική μη παραχώρηση των δεδομένων εκ μέρους του επισκέπτη του Ιστότοπου οδηγεί στη μερική ή ολική αδυναμία επίτευξης των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση και, επομένως, στην αδυναμία διεκπεραίωσης τυχόν αιτημάτων που αποστέλλονται μέσω του Ιστότοπου.

Άλλες πληροφορίες, που συλλέγονται από τη VIMAR S.p.A., παρέχονται αυτόματα όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο.
Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που προσδιορίζουν, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, μπορούν, μέσω επεξεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους, να οδηγήσουν στον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών.
Επιτρέπεται, επίσης, η επίσκεψη του Ιστότοπου με ανώνυμο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η VIMAR S.p.A. δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το χρήστη και, για το λόγο αυτό, ορισμένα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται, συλλέγονται και έχει στη διάθεσή της η VIMAR αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά μέσα.

Διατήρηση των πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η σωστή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR.

Στην περίπτωση διαγραφής, αποκλεισμού ή απενεργοποίησης λόγω μη χρήσης του λογαριασμού στον Ιστότοπο, τα δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρουμένων ειδικών νομικών υποχρεώσεων που αφορούν τη διατήρηση των τεκμηριώσεων ή για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διασφαλίζεται η αυτόματη διαγραφή των δεδομένων.

Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα μετατρέπονται σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατός, ακόμη και έμμεσα, ο προσδιορισμός της ταυτότητας των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής τους στις βάσεις δεδομένων της VIMAR) γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών:

 1. για διασφάλιση της εγγραφής στον Ιστότοπο και της σωστής παροχής του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR μέσω του Ιστότοπου και, συνεπώς, για την εκπλήρωση με σωστό τρόπο και με ακρίβεια όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή από τους ισχύοντες κανονισμούς,
 2. για επικοινωνία με το χρήστη του ιστότοπου και για απάντηση σε ενδεχόμενα αιτήματα του χρήστη,
 3. για διεξαγωγή ερευνών αγοράς και στατιστικών καταγραφών,
 4. για αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου και του περιεχομένου του,
 5. για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR,
 6. για επικοινωνία σχετικά με θέματα που αφορούν διασκέψεις τύπου ή/και την αποστολή υλικού για τον τύπο (μόνο για δημοσιογράφους),
 7. για διεξαγωγή επεξεργασιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της VIMAR S.p.A.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τη VIMAR μέσω του Ιστότοπου υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη VIMAR για σκοπούς που αφορούν την εκπλήρωση πιθανών συμβατικών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν ακολούθως.

Ο Ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν το βιογραφικό του σημείωμα με σκοπό την υποβολή αίτησης για εργασία στον όμιλο VIMAR. Με την αποστολή του βιογραφικού του μέσω του Ιστότοπου, ο χρήστης αναγνωρίζει και παραχωρεί στη VIMAR S.p.A. το δικαίωμα προώθησής του στα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε οποιαδήποτε έδρα της VIMAR, σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, σημειώνεται ότι η συναίνεση του Χρήστη αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, μέσω τροποποίησης των δεδομένων συγκατάθεσης με κάθε νέα είσοδο στον Ιστότοπο.

Κοινοποίηση – Γνωστοποίηση

Η VIMAR S.p.A., ως μητρική εταιρεία των εταιρειών που βρίσκονται στο εξωτερικό, μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεχθεί ενδεχομένως μέσω του ιστότοπου http://www.vimar.com/ σε άλλα Κράτη, ακόμη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελεγχόμενες και συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και σε εξωτερικές εταιρείες υπηρεσιών, ακόμη και μόνο για λόγους τεχνικού-ενημερωτικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά των δεδομένων γίνεται σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις νομιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 44 του Ν.Δ/τος 196/2003 ή, απουσία αυτών, εφόσον έχει παρασχεθεί προηγούμενη συγκατάθεση από το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
Επίσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιηθούν:

 1. σε πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Αρχών) που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει κανονιστικών ή διαχειριστικών εντολών,
 2. σε εταιρείες, συμβούλους ή επαγγελματίες που έχουν ενδεχομένως επιφορτιστεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, γενικά, τη διαχείριση του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της VIMAR ή που χρησιμοποιούνται από τη VIMAR για την παροχή των υπηρεσιών της,
 3. σε τρίτους ή παρόχους Internet που έχουν επιφορτιστεί με την αποστολή τεκμηριώσεων ή/και ενημερωτικού υλικού,
 4. σε δημόσιους φορείς ή/και ιδιώτες, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (Δικαστήρια, Εμπορικά Επιμελητήρια, Εργατικά Επιμελητήρια και Γραφεία Απασχόλησης κλπ.), σε περίπτωση που η κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή σημαντική για τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.

Άλλοι ιστότοποι

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις υπερκειμένου με άλλους ιστότοπους που μπορεί να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες. Η παρούσα πολιτική για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και για αυτούς τους ιστότοπους και, συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα δήλωση.

Cookies

Τα συστήματα πληροφορικής και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου λαμβάνουν, κατά την κανονική τους λειτουργία, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η αποστολή των οποίων προβλέπεται από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Internet. Στις τεχνολογίες αυτόματης συλλογής περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα cookies.
Τα cookies είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μετά την πρόσβαση του χρήστη σε συγκεκριμένους δικτυακούς ιστότοπους και βοηθούν στην αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης με μοναδικό τρόπο. Τα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση στο διακομιστή πληροφοριών που συμβάλλουν στη βελτίωση της πλοήγησης και στη διεξαγωγή αναλύσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης του Ιστότοπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο αποδέχονται αυτόματα τα cookies: ο χρήστης μπορεί, ωστόσο, να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά τα cookies ή ώστε να ενημερώνεται όταν γίνεται αποστολή cookies. Επισημαίνεται ότι ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου μπορεί να μη λειτουργούν σωστά εάν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τα cookies.

Η VIMAR S.p.A. δεν χρησιμοποιεί τα cookies με σκοπό την έρευνα άλλων δικτυακών ιστότοπων που μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης πριν ή μετά την έξοδό του από τον ιστότοπό της.

Συναίνεση

Με τη χρήση του Ιστότοπου ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών εκ μέρους της VIMAR S.p.A. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Εάν η VIMAR S.p.A. αποφασίσει να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση, κάτι που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιευτούν σε αυτήν τη σελίδα. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση από τη VIMAR S.p.A. των τροποποιήσεων της παρούσας δήλωσης συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων από το χρήστη. Συνιστάται να ανατρέχετε περιοδικά σε αυτήν τη σελίδα του ιστότοπου για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης.

Δικαιώματα ενδιαφερόμενων προσώπων

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.Δ/τος 196/2003, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα:

 1. να λάβουν επιβεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη ή όχι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να τους κοινοποιηθούν τα δεδομένα αυτά σε ευανάγνωστη μορφή,
 2. να λάβουν, μέσω του Υπεύθυνου ή του Αρμόδιου επεξεργασίας δεδομένων:
  1. πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας, το λογικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων,
  2. πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του Υπεύθυνου επεξεργασίας και των Αρμόδιων, καθώς και τυχόν εκπροσώπου που ορίστηκε από αλλοδαπό υπήκοο για την επεξεργασία των δεδομένων στην Ιταλία,
  3. πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή στη γνώση των οποίων μπορούν να περιέλθουν, με την ιδιότητα του εκπροσώπου που ορίστηκε στην εθνική επικράτεια, του υπεύθυνου ή του αρμόδιου,
 3. να διασφαλίσουν:
  1. την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων που τους αφορούν,
  2. τη διαγραφή, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την εξαίρεση δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με παραβίαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που πρέπει να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν ακολούθως σε επεξεργασία,
  3. την επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι διαδικασίες που αναφέρονται παραπάνω έχουν περιέλθει σε γνώση, ακόμη και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, όσων έχουν λάβει κοινοποίηση ή γνωστοποίηση των δεδομένων, με εξαίρεση την περίπτωση στην οποία κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ή επιφέρει τη χρήση έκδηλα δυσανάλογων μέσων σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα,
 4. να προβάλλουν αντίρρηση, εν λόγω ή εν μέρη:
  1. για νόμιμους λόγους, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής,
  2. σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν για σκοπούς εμπορικής ενημέρωσης ή αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασκηθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στη VIMAR μέσω του εντύπου για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου ή απλού ταχυδρομείου στη διεύθυνση VIMAR S.p.A. – Viale Vicenza 14 – 36063 Marostica (VI).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.Δ/τος 196/2003, όταν, κατόπιν αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 και 2, στοιχείο α), β) και γ), δεν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δεδομένων που αφορούν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, μπορεί να ζητηθεί από το αιτούντα να καταβάλει αποζημίωση, η οποία δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο τομέα.

 

Last change on 30/04/2015