Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος ελέγχου SW το πρόγραμμα δεν ξεκινά ή εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου σφάλματος "Java Virtual Machine Launcher " .

Ελέγξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις στον υπολογιστή : • Run Start / Programs / InterBase InterClient / ΙnterServer Configuration Utility και επιβεβαιώστε ότι το "Start_Up Mode" έχει οριστεί για την εκκίνηση των Windows . • Πηγαίνετε στο Control Panel / InterBase Manager, και βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση έχει οριστεί ως εξής: "The InterBase Server is currently Running" • Αποκλείστε από τον έλεγχο του εγκατεστημένου SW Antivirus (εξαιρέσεις) το φάκελο που εμφανίζεται στην ακόλουθη θέση : C : \ \ Program Files \ \ Borland \ \ InterClient \ \ bin \ \ interserver.exe

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.