Σε ένα ON-LINE σύστημα αν απαιτείται η λειτουργία μιας φωνητικής προς τηλέφωνα, DECT ή συσκευές τηλεειδοποίησης για τι συσκευές θα πρέπει να προβλέψω;

Αρκεί η πρόβλεψη στο σύστημα τουλάχιστον ενός συστήματος Τηλεφωνικού Συζεύκτη αντ. 02093 . Το σύστημα είναι συμβατό μόνο με συστήματα DECT και Τηλεειδοποίησης που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο μετάδοσης ESPA 4.4.4 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.