Πόσες γραμμές-διαύλους μπορεί να χειριστεί μια κεντρική μονάδα δύο στοιχείων Convimar (20510-16950-14510);

Μπορεί να χειριστεί μόνο 1 γραμμή, η οποία θα έχει την διεύθυνση που δίνεται από την κεντρική μονάδα στην φάση αρχικής διαμόρφωσης και όπου θα συνδεθούν όλες οι συσκευές που ρυθμίζονται από την κεντρική ομάδα. Η διεύθυνση που πρέπει να δοθεί στην κεντρική μονάδα προσδιορίζεται από την αρχιτεκτονική των συστημάτων bus Konnex , και ιδιαίτερα για την κεντρική μονάδα convimar και είναι ρυθμίσιμη σε μια τιμή Ζώνης μεταξύ 0 και 3 και στην γραμμή ανάμεσα σε 0 και 15. Εάν η γραμμή bus μιας κεντρικής μονάδας διασυνδεθεί με άλλες 1 ή 2 γραμμές των άλλων δύο κεντρικών μονάδων, οι τρεις κεντρικές μονάδες θα πρέπει απολύτως να έχουν διεύθυνση περιοχής/διαφορετική γραμμή ( π.χ. περιοχή1/γραμμή0 , περιοχή1/γραμμή2 και περιοχή2/γραμμή0 ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.