Speed Dome cam HD-SDI fullHD 20x - 46335.020

Pdf
46335.020

ELVOX CCTV / HD-SDI / PTZ cameras

Speed Dome cam HD-SDI fullHD 20x

产品状态
9 - Discontinued

分享

Codice QR scheda articolo

合法

Vimar保留随时修改所示产品的特性的权利,恕不另行通知。 安装必须由符合资质的人员执行,严格遵守所在国家现行的电气材料安装相关规定。 有关产品卡信息的使用条件,请参阅 使用条件