Εφαρμογή View Wireless: Δημιουργία εγκατάστασης, δημιουργία χώρων, καταχώριση μηχανισμών Bluetooth

Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο δημιουργίας μιας νέας εγκατάστασης μέσω της εφαρμογής View Wireless, τον τρόπο δημιουργίας νέων χώρων και τον τρόπο καταχώρισης ενός συνδεδεμένου εκτροπέα, ενός μηχανισμού για συνδεδεμένο ρολό και ενός εκκινητή για τη διαχείριση ελεγχόμενης πρίζας. Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης ενός σεναρίου.

Δημοσιεύτηκε στις