Επιβεβαίωση των ενεργών επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας σε μία συγκεκριμμένη περίοδο, σε Kwh, CO2 και του κόστους στην Multimedia video touch screen 10"

Δημοσιεύτηκε στις