Όροι χρήσης

Οι Υπηρεσίες Vimar υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου («Όροι χρήσης»). Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων χρήσης. Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων χρήσης κατά την αποκλειστική της κρίση. Η χρήση των Υπηρεσιών διέπεται από την τελευταία ενημερωμένη έκδοση των Όρων χρήσης που δημοσιεύεται στη σελίδα αυτή κατά τη στιγμή της χρήσης. Επίσης, η χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών ή Πηγών υπόκειται στις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισμούς για τις εν λόγω Υπηρεσίες ή Πηγές που μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με τους Όρους χρήσης. Όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι κανονισμοί αναφέρονται στους Όρους χρήσης. Η μη τήρηση των Όρων χρήσης συνεπάγεται αυτόματα την απαγόρευση της πρόσβασης στις Υπηρεσίες, ενώ οι Πηγές που έχουν ληφθεί ή εκτυπωθεί πρέπει να καταστρέφονται άμεσα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και περιορισμένη άδεια χρήσης

Οι Πηγές και οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Vimar προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) ή/και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών και των Πηγών συνιστά παραβίαση των εν λόγω νόμων. Η Vimar και οι προμηθευτές της δεν αναγνωρίζουν στους χρήστες κανένα δικαίωμα, ρητό ή σιωπηρό, που απορρέει από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή εμπιστευτικές πληροφορίες αναφορικά με τις Υπηρεσίες και τις Πηγές, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν έγγραφο.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των πληροφοριών ή των εγγράφων που προέρχονται από τις Υπηρεσίες Vimar, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Vimar, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν έγγραφο.
Χρήση του λογισμικού. Το λογισμικό και η παρεχόμενη τεκμηρίωση αποτελούν ιδιοκτησία της Vimar ή/και των προμηθευτών της και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στην άδεια χρήσης του τελικού χρήστη που παρέχεται με το λογισμικό ή περιλαμβάνεται στο ίδιο το λογισμικό. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή ή η ανάκτηση με οποιονδήποτε τρόπο του πηγαίου κώδικα του λογισμικού που διατίθεται από την Vimar μέσω των Υπηρεσιών της.
Χρήση των πληροφοριών του ιστότοπου. Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά και με ρητό τρόπο από την Vimar, η εμφάνιση, η λήψη και η εκτύπωση διαθέσιμων εγγράφων και πληροφοριών επιτρέπεται μόνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Τα έγγραφα και οι πληροφορίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς και εσωτερικούς σκοπούς και όχι για εμπορικούς σκοπούς.
  2. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή παραποίηση των εγγράφων και των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο.
  3. Δεν επιτρέπεται η διανομή των εγγράφων και των πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο.
  4. Απαγορεύεται η διαγραφή πληροφοριών που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κυριότητας, οι οποίες περιλαμβάνονται στα έγγραφα ή στις πληροφορίες.
  5. Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της έγκρισης για εμφάνιση, λήψη και εκτύπωση των εγγράφων και των πληροφοριών που παρέχονται με τις Υπηρεσίες. Κάθε χρήση των Υπηρεσιών πρέπει να διακοπεί άμεσα κατόπιν αποστολής γραπτής κοινοποίησης από την Vimar.
  6. Vimar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τις πληροφορίες και τα έγγραφα.
  7. Τα δικαιώματα παραχωρούνται στο πλαίσιο άδειας χρήσης και δεν αποτελούν μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας.

Το προαναφερθέν δικαίωμα για εμφάνιση, λήψη και εκτύπωση των εγγράφων και των πληροφοριών που παρέχονται με τις Υπηρεσίες Vimar δεν επεκτείνεται στο σχεδιασμό ή στη διάταξη των εν λόγω Υπηρεσιών. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις Υπηρεσίες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλους νόμους. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αντιγραφή ή αναπαραγωγή τους.

Περιορισμένη ευθύνη

Όλες οι Πηγές (πληροφορίες, λογισμικό, μουσική, ήχοι, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, κλπ.) ελεύθερης ή περιορισμένης πρόσβασης υπάγονται στη μοναδική και αποκλειστική ευθύνη του παρόχου τους. Η Vimar δεν είναι υπεύθυνη, σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, για τις διαθέσιμες Πηγές, εάν δεν παρέχονται ρητά από την Vimar.

Αναστολή των υπηρεσιών

Για όλες τις Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται λογαριασμός χρήστη, η Vimar διατηρεί το δικαίωμα αναστολής του λογαριασμού ή των Υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

 

Τροποποιήθηκε στις 10/04/2018