Τα αποτελέσματα ήταν 62 σε "Σειρά ημιστεγανών και στεγανών"