Τα αποτελέσματα ήταν 63 σε "Σειρά ημιστεγανών και στεγανών"