Η πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παρόντος ιστότοπου

Η VIMAR S.p.A. προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών του δικτυακού της ιστότοπου www.vimar.com (εφεξής, «Ιστότοπος») εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η παρούσα δήλωση περιγράφει τους τρόπους επεξεργασίας των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες του δικτυακού Ιστότοπου της VIMAR S.p.A. και τους τρόπους επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που συλλέγονται ενδεχομένως μέσω του Ιστότοπου υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ («Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων» ΓΚΠΔ).

Η δήλωση προορίζεται για όλα τα άτομα που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του Iστότοπου, για όσους χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο χωρίς εγγραφή και για εκείνους που, στο τέλος της ειδικής διαδικασίας, εγγράφονται στον Ιστότοπο και επωφελούνται των υπηρεσιών on line που διασφαλίζονται μέσω αυτού, καθώς και για όσους στέλνουν e-mail στις διευθύνσεις mail αυτού του Ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα ελευθερίας, καθώς και με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εχεμύθεια, στην ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτόν το λόγο, σας παρέχουμε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, τις παρακάτω πληροφορίες:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εταιρεία VIMAR S.p.A., με έδρα στην οδό Viale Vicenza 14, Marostica (VI) (εφεξής, «VIMAR»).

Όλες οι αιτήσεις και τα αιτήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να απευθύνονται στον προαναφερθέντα Υπεύθυνο επεξεργασίας, στις παρακάτω διευθύνσεις:

 1. διεύθυνση Viale Vicenza 14, 36063 Marostica (VI)
 2. έντυπο για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω της πλοήγησης στον Ιστότοπο, της εγγραφής στον Ιστότοπο και της αποστολής αιτημάτων μέσω mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται στον Ιστότοπο.

Η προαιρετική, ρητή και οικειοθελής αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα λήψη, εκ μέρους της VIMAR, της διεύθυνσης email του αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη για να απαντηθούν τα αιτήματα του αποστολέα, καθώς και τυχόν άλλων σημαντικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παραχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετικής φύσης. Η ενδεχόμενη μερική ή ολική μη παραχώρηση των δεδομένων εκ μέρους του επισκέπτη του Ιστότοπου οδηγεί στη μερική ή ολική αδυναμία επίτευξης των σκοπών για τους οποίους παρέχονται στη VIMAR τα δεδομένα και, επομένως, στην αδυναμία διεκπεραίωσης τυχόν αιτημάτων που αποστέλλονται μέσω του Ιστότοπου.

Άλλες πληροφορίες, που συλλέγονται από τη VIMAR, παρέχονται αυτόματα όταν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο.
Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που προσδιορίζουν, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, μπορούν, μέσω επεξεργασιών και συσχετισμών με δεδομένα που διατηρούνται από τρίτους, να οδηγήσουν στον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών.
Επιτρέπεται, επίσης, η επίσκεψη του Ιστότοπου με ανώνυμο τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, η VIMAR δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει το χρήστη και, για το λόγο αυτό, ορισμένα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου μπορεί να μην είναι διαθέσιμα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται, συλλέγονται και έχει στη διάθεσή της η VIMAR αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά μέσα.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής τους στις βάσεις δεδομένων της VIMAR) γίνεται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών:

 1. για διασφάλιση της εγγραφής στον Ιστότοπο και της σωστής παροχής του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR μέσω του Ιστότοπου για την εκπλήρωση με σωστό τρόπο και με ακρίβεια όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο ή από τους ισχύοντες κανονισμούς,
 2. για επικοινωνία με τον χρήστη του Ιστότοπου και για απάντηση σε ενδεχόμενα αιτήματα του χρήστη,
 3. για διεξαγωγή ερευνών αγοράς και στατιστικών καταγραφών,
 4. για αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου και του περιεχομένου του,
 5. για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR,
 6. για επικοινωνία σχετικά με θέματα που αφορούν διασκέψεις τύπου ή/και την αποστολή υλικού για τον τύπο (μόνο για δημοσιογράφους),
 7. για συγκέντρωση των υποψηφίων στην ενότητα Εργασία στην εταιρεία μας,
 8. για διεξαγωγή επεξεργασιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της VIMAR.

Ο Ιστότοπος επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν το βιογραφικό του σημείωμα με σκοπό την υποβολή αίτησης για εργασία στον όμιλο VIMAR. Με την αποστολή του βιογραφικού του μέσω του Ιστότοπου, ο χρήστης αναγνωρίζει και παραχωρεί στη VIMAR το δικαίωμα προώθησής του στα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, σε οποιαδήποτε έδρα της VIMAR, σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, σημειώνεται ότι η συναίνεση του Χρήστη αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή (όπως αναφέρεται στην ενότητα Δικαιώματα ενδιαφερόμενων προσώπων), μέσω τροποποίησης των δεδομένων συγκατάθεσης με κάθε νέα είσοδο στον Ιστότοπο.

Διατήρηση των πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η σωστή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται.

Κοινοποίηση – Γνωστοποίηση

Η VIMAR, ως μητρική εταιρεία των εταιρειών που βρίσκονται στην Ιταλία και στο εξωτερικό, μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεχθεί ενδεχομένως μέσω του Ιστότοπου σε άλλα Κράτη, ακόμη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ελεγχόμενες και συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και σε εξωτερικές εταιρείες υπηρεσιών, ακόμη και μόνο για λόγους τεχνικού-ενημερωτικού χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά των δεδομένων γίνεται σε συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ.
Επίσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιηθούν:

σε πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Αρχών) που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει κανονιστικών ή διαχειριστικών εντολών,
σε εταιρείες, συμβούλους ή επαγγελματίες που έχουν ενδεχομένως επιφορτιστεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, γενικά, τη διαχείριση του υλικού εξοπλισμού και του λογισμικού της VIMAR ή που χρησιμοποιούνται από τη VIMAR για την παροχή των υπηρεσιών της,
σε τρίτους ή παρόχους Internet που έχουν επιφορτιστεί με την αποστολή τεκμηριώσεων ή/και ενημερωτικού υλικού,
σε δημόσιους φορείς ή/και ιδιώτες, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (Δικαστήρια, Εμπορικά Επιμελητήρια, Εργατικά Επιμελητήρια και Γραφεία Απασχόλησης κλπ.), σε περίπτωση που η κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή σημαντική για τη σωστή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο.

Άλλοι ιστότοποι

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις σε εφαρμογές τρίτων και σε άλλους ιστότοπους που μπορεί να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες/υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η παρούσα πολιτική για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου ισχύει και για αυτούς τους ιστότοπους και, συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα δήλωση μόνο εάν οι εν λόγω ιστότοποι δεν έχουν συγκεκριμένη πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου.

Cookies

Τα συστήματα πληροφορικής και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστότοπου λαμβάνουν, κατά την κανονική τους λειτουργία, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η αποστολή των οποίων προβλέπεται από τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Internet. Στις τεχνολογίες αυτόματης συλλογής περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα cookies.
Τα cookies είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μετά την πρόσβαση του χρήστη σε συγκεκριμένους δικτυακούς ιστότοπους και βοηθούν στην αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης με μοναδικό τρόπο. Τα cookies επιτρέπουν την αποθήκευση στο διακομιστή πληροφοριών που συμβάλλουν στη βελτίωση της πλοήγησης και στη διεξαγωγή αναλύσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης του Ιστότοπου. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο αποδέχονται αυτόματα τα cookies: ο χρήστης μπορεί, ωστόσο, να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά τα cookies ή ώστε να ενημερώνεται όταν γίνεται αποστολή cookies. Επισημαίνεται ότι ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου μπορεί να μη λειτουργούν σωστά εάν ο χρήστης δεν αποδεχθεί τα cookies.

Η VIMAR S.p.A. δεν χρησιμοποιεί τα cookies με σκοπό την έρευνα άλλων δικτυακών ιστότοπων που μπορεί να επισκεφθεί ο χρήστης πριν ή μετά την έξοδό του από τον ιστότοπό της.

Συναίνεση

Με τη χρήση του Ιστότοπου ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση των πληροφοριών εκ μέρους της VIMAR S.p.A. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Εάν η VIMAR S.p.A. αποφασίσει να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση, κάτι που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιευτούν σε αυτήν τη σελίδα. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου μετά τη δημοσίευση από τη VIMAR S.p.A. των τροποποιήσεων της παρούσας δήλωσης συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων από το χρήστη. Συνιστάται να ανατρέχετε περιοδικά σε αυτήν τη σελίδα του ιστότοπου για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης.

Δικαιώματα ενδιαφερόμενων προσώπων

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 15 - 20 του ΓΚΠΔ, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα:

1. Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την ύπαρξη ή όχι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να τους κοινοποιηθούν τα δεδομένα αυτά σε ευανάγνωστη μορφή

2. Να λάβουν, μέσω του Υπεύθυνου επεξεργασίας, πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ και, συγκεκριμένα να λάβουν:

 • α. πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τους τρόπους επεξεργασίας και τις κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων,
 • β. πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή στη γνώση των οποίων μπορούν να περιέλθουν,
 • γ. πληροφορίες σχετικά με το διάστημα διατήρησης των δεδομένων ή τα κριτήρια για τον καθορισμό του,
 • δ. όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των δεδομένων εάν δεν έχουν συλλεχθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο,
 • ε. πληροφορίες σχετικά με το λογικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

3. Να ενημερωθούν σχετικά με την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων σε περίπτωση μεταφοράς των δεδομένων στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.

4. Να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

5. Να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων παρέχοντας συμπληρωματική δήλωση.

6. Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να προχωρήσουν στη διαγραφή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, με επιφύλαξη τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου.

7. Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

8. Να λάβουν, σε δομημένη μορφή, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από αυτόματες συσκευές μηχανήματα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να τα παράσχουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ,
για σκοπούς εμπορικής ενημέρωσης ή αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.

9. Να προβάλλουν αντίρρηση, εν λόγω ή εν μέρη:

 • α. για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με τον σκοπό της συλλογής,
 • β. στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν για σκοπούς εμπορικής ενημέρωσης ή αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας,
 • γ. στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων στο e-mail τους.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασκηθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στη VIMAR μέσω του εντύπου για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου ή απλού ταχυδρομείου στη διεύθυνση VIMAR S.p.A. – Viale Vicenza 14 – 36063 Marostica (VI).

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, όταν ζητούν περαιτέρω αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρεώσει εισφορά για διοικητικές δαπάνες.

 

τελευταία αλλαγή στις 10/04/2018