Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων

Η VIMAR S.p.A. προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των τελικών καταναλωτών που αγοράζουν ένα προϊόν Vimar (εφεξής, «Ενδιαφερόμενα πρόσωπο») εφαρμόζοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η VIMAR S.p.A. εγγυάται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικών οργάνων πραγματοποιείται με ελαχιστοποίηση της συλλογής και της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων ταυτοποίησης, παρά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Η παρούσα δήλωση περιγράφει τους τρόπους περιγραφής των πληροφοριών που μπορεί να περιέλθουν στην κατοχή της VIMAR S.p.A. μέσω της χρήσης εκ μέρους του Ενδιαφερόμενου προσώπου ορισμένων προϊόντων Vimar που συνδέονται στο διαδίκτυο, καθώς και τους τρόπους επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που συλλέγονται ενδεχομένως μέσω της χρήσης των τεχνολογιών της VIMAR S.p.A. υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 της ΕΕ (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων «ΓΚΠΔ»). Η παρούσα δήλωση παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα ελευθερίας, καθώς και με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια κάθε Ενδιαφερόμενου προσώπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εχεμύθεια, στην ταυτότητα και στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η VIMAR S.p.A. εγγυάται την υιοθέτηση και την τήρηση συγκεκριμένων μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας των δεδομένων, τυχόν παράνομων ή εσφαλμένων χρήσεων των δεδομένων και μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων. Για αυτόν το λόγο, σας παρέχουμε, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, τις παρακάτω πληροφορίες:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εταιρεία VIMAR S.p.A., με έδρα στην οδό Viale Vicenza 14, Marostica (VI) (εφεξής, «VIMAR»).

Όλες οι αιτήσεις και τα αιτήματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να απευθύνονται στον προαναφερθέντα Υπεύθυνο επεξεργασίας, στις παρακάτω διευθύνσεις:

  1. Viale Vicenza 14, 36063 Marostica (VI)
  2. έντυπο για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων

 

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα μπορούν να συλλέγονται από τη Vimar μόνο κατά την υποβολή αιτήματος βοήθειας από τον τελικό καταναλωτή στο κέντρο υποστήριξης Vimar. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να παρασχεθούν στο κέντρο υποστήριξης τα διαπιστευτήρια πρόσβασης στα προϊόντα για να μπορέσει να παρέμβει και να λύσει το πρόβλημα που έχει αναφέρει το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες το Κέντρο υποστήριξης δεν μπορεί να παρέμβει και να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Για να λυθεί το πρόβλημα, κάθε Ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να προχωρήσει στην τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης για την αποκατάσταση της ασφάλειας των δεδομένων του.

Κάθε Ενδιαφερόμενο πρόσωπο οφείλει να διασφαλίζει και να επιβεβαιώνει την κυριότητα και τη φύλαξη των διαπιστευτηρίων πρόσβασής του. Τα εν λόγω διαπιστευτήρια πρόσβασης πρέπει να τροποποιούνται μετά από κάθε παρέμβαση από το Κέντρο υποστήριξης της Vimar.

Σκοπός της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνδέεται αποκλειστικά με την επίλυση του προβλήματος για το οποίο το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο ζητά την παρέμβαση. 

Διατήρηση των πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η σωστή παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη VIMAR. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται.

Συναίνεση

Με τη χρήση του Κέντρου υποστήριξης και την παροχή του κωδικού πρόσβασης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για λόγους υποστήριξης, το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο συναινεί στη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριών εκ μέρους της VIMAR σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με μοναδικό σκοπό τη συντήρηση του εγκατεστημένου προϊόντος. Το Ενδιαφερόμενο πρόσωπο πρέπει να τροποποιήσει τον κωδικό πρόσβασης στο τέλος της συνεδρίας συντήρησης.

Εάν η VIMAR αποφασίσει να τροποποιήσει την παρούσα δήλωση, κάτι που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, οι τροποποιήσεις αυτές θα δημοσιευτούν σε αυτήν τη σελίδα. Συνιστάται να ανατρέχετε περιοδικά σε αυτήν τη σελίδα του Ιστότοπου για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις.

Δικαιώματα ενδιαφερόμενων προσώπων

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 15 – 20 του ΓΚΠΔ, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα:

1. Να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να λάβουν επιβεβαίωση από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την ύπαρξη ή όχι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να τους κοινοποιηθούν τα δεδομένα αυτά σε ευανάγνωστη μορφή.

2. Να λάβουν, μέσω του Υπεύθυνου επεξεργασίας, πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ και, συγκεκριμένα να λάβουν:

  • α.πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τους τρόπους επεξεργασίας και τις κατηγορίες των εν λόγω δεδομένων,
  • β. πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα ή τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή στη γνώση των οποίων μπορούν να περιέλθουν, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για παραλήπτες τρίτων χωρών,
  • γ. πληροφορίες σχετικά με το διάστημα διατήρησης των δεδομένων ή τα κριτήρια για τον καθορισμό του,
  • δ. πληροφορίες σχετικά με το λογικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.

3. Να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων παρέχοντας συμπληρωματική δήλωση.

4. Να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και να προχωρήσουν στη διαγραφή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, με επιφύλαξη τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου.

5. Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

6. Να λάβουν, σε δομημένη μορφή, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από αυτόματες συσκευές μηχανήματα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να τα παράσχουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

7. Να προβάλλουν αντίρρηση, εν λόγω ή εν μέρη:

  • α. για νόμιμους λόγους, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής, υπό τον όρο ότι η μη γνωστοποίηση των διαπιστευτηρίων για πρόσβαση στο σύστημα καθιστά αδύνατη την παρέμβαση εκ μέρους του Κέντρου υποστήριξης,
  • β. σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν για σκοπούς εμπορικής ενημέρωσης ή αποστολής διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας,
  • γ. στην αποστολή ενημερωτικών δελτίων στο e-mail τους.

Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασκηθούν κατόπιν υποβολής αιτήματος στη VIMAR μέσω του εντύπου για αιτήματα ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων ή απλού ταχυδρομείου στη διεύθυνση VIMAR S.p.A. – Viale Vicenza 14 – 36063 Marostica (VI).

Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ, όταν ζητούν περαιτέρω αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρεώσει εισφορά για διοικητικές δαπάνες.

 

 

Τροποποιήθηκε στις 10/04/2018