Whistleblowing

Σε συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται από το Ν.Δ. 24/2023, σε εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ 2019/1937 αναφορικά με την προστασία των ατόμων που παρέχουν πληροφορίες για παραβιάσεις του Δικαίου της Ένωσης, η Vimar S.p.A. ενημέρωσε το εσωτερικό κανάλι διαχείρισης καταγγελιών που έχει ήδη υιοθετήσει με στόχο την προσαρμογή του στον παραπάνω κανονισμό. Συνεπώς, μέσω αυτού του καναλιού μπορούν να αναφερθούν παραβιάσεις του παραπάνω κανονισμού (που αναφέρονται παρακάτω) σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο του καταγγέλλοντος, του καταγγελλόμενου και του περιεχομένου της καταγγελίας. 
Αυτές οι καταγγελίες, στο πλαίσιο εταιρειών οι οποίες (i) την τελευταία χρονιά απασχολούσαν περισσότερους από 50 εργαζόμενους ορισμένου ή αορίστου χρόνου και (ii) υιοθέτησαν Μοντέλο οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με το Ν.Δ. 231/01, μπορούν να έχουν ως αντικείμενο τα εξής:


i. Ανάρμοστη συμπεριφορά σύμφωνα με το Ν.Δ. 231/01 ή παραβιάσεις του Μοντέλου Οργάνωσης που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία.
ii. Καταγγελίες για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς το Δίκαιο της Ένωσης ή τα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στο συνημμένο Α του Ν.Δ. 24/2023 (π.χ. παραβιάσεις σε ό,τι αφορά δημόσιους διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα και χρηματοπιστωτικές αγορές, πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, ασφάλεια των μεταφορών, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια, ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών και υγεία και ευημερία των ζώων, δημόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών, προστασία της ιδιωτικής ζωής, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφορικής).
iii. Πράξεις και παραλείψεις που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως καθορίζονται στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
iv. Πράξεις και παραλείψεις που αφορούν την εσωτερική αγορά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και παραβιάσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά και σχετίζονται με πράξεις που παραβιάζουν τους κανόνες για τον φόρο εταιρειών ή οι μηχανισμοί στόχος των οποίων είναι η απόκτηση φορολογικού οφέλους που ακυρώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό του ισχύοντος κανονισμού για τον φόρο εταιρειών.
v. Πράξεις ή συμπεριφορές που ακυρώνουν το αντικείμενο ή τον σκοπό των διατάξεων που αναφέρονται στα έγγραφα της Ένωσης στους τομείς που καθορίζονται παραπάνω.

Το εσωτερικό κανάλι διαχείρισης καταγγελιών της Vimar S.p.A.

Για τη διαχείριση των καταγγελιών που περιγράφονται παραπάνω, η Vimar S.p.A. διαθέτει μια πλατφόρμα πληροφορικής στην οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της περιοχής του επίσημου ιστότοπου της Εταιρείας. 
Μέσω αυτής της πλατφόρμας, όλοι οι καταγέλλοντες (εργαζόμενοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι, συνεργάτες, εθελοντές και ασκούμενοι, μέτοχοι ή άτομα με καθήκοντα διαχείρισης, διοίκησης, ελέγχου, επίβλεψης ή εκπροσώπευσης της εταιρείας) μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους με απόρρητο τρόπο. Η καταγγελία μπορεί να γίνει με γραπτό ή προφορικό τρόπο.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω εγγραφής των προσωπικών στοιχείων στους διακομιστές της εταιρείας που διαχειρίζονται την υπηρεσία και η οποία χρησιμοποιεί για τη διατήρησή τους ένα σύστημα κρυπτογράφησης των στοιχείων, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο της καταγγελίας (σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία εγγραφής δεν είναι ορατά από τη Vimar και η πρόσβαση δεν καταγράφεται από αυτήν).
Παραλήπτης των καταγγελιών είναι ο Οργανισμός Εποπτείας της Εταιρείας, ένας τρίτος, αμερόληπτος και κατάλληλα καταρτισμένος φορέας για τη διαχείριση των καταγγελιών, ο οποίος θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των απαιτούμενων ερευνών με τη μέγιστη εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά τον καταγγέλλοντα, τον καταγγελλόμενο και το περιεχόμενο της καταγγελίας, καθώς και εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται από το Ν.Δ. 24/2023. 
Η όλη διαδικασία διαχείρισης της καταγγελίας πραγματοποιείται επίσης σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΕ 679/2016. 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Ν.Δ. 24/2023, είναι επίσης δυνατή η υποβολή καταγγελίας μέσω του εξωτερικού καναλιού που παρέχεται από τον οργανισμό ANAC ή η υποβολή καταγγελίας μέσω δημόσιας γνωστοποίησης. 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το άτομο που προχωρά σε μια καταγγελία δεν μπορεί να υποστεί αντίποινα, ακόμη και έμμεσα (όπως απόλυση, διαθεσιμότητα, υποβιβασμός κατά βαθμό, παράλειψη προαγωγής, υποβιβασμός, αρνητικές συστάσεις κλπ.) εφόσον, τη στιγμή της καταγγελίας, είχε βάσιμο λόγο να πιστεύει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις που αναφέρονται, γνωστοποιούνται δημόσια ή καταγγέλλονται ήταν αληθείς και συγκαταλέγονται στις συμπεριφορές που μπορούν να καταγγελθούν σύμφωνα με τον κανονισμό για την καταγγελία δυσλειτουργίας (whistleblowing) και η καταγγελία έγινε με τους τρόπους που προβλέπονται από το Ν.Δ. 24/2023.

Διαδικασία πρόσβασης στην πλατφόρμα

Κατά την πρώτη πρόσβαση, ο καταγγέλλων πρέπει να εγγραφεί δημιουργώντας λογαριασμό.
Μετά την πρόσβαση με τα προσωπικά του στοιχεία, μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της καταγγελίας συμπληρώνοντας όλα τα πεδία και παρέχοντας τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που είναι χρήσιμα για την εξέταση της καταγγελίας. Στο τέλος της συμπλήρωσης, μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της καταγγελίας.
Σε συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται από το Ν.Δ. 24/2023, ο καταγγέλλων θα λάβει απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας εντός επτά ημερών από την ημερομηνία λήψης και επιβεβαίωση της καταγγελίας εντός τριών μηνών από την απόδειξη παραλαβής ή, απουσία αυτής, από τη λήξη του χρονικού ορίου επτά ημερών από την υποβολή της καταγγελίας.
Ο καταγγέλλων μπορεί σε κάθε περίπτωση να αποκτήσει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή στον λογαριασμό του για να επαληθεύσει την κατάσταση της υποβληθείσας καταγγελίας και να αποστείλει στον Οργανισμό Εποπτείας τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα που είναι χρήσιμα για την επιβεβαίωση των καταγγελλόμενων γεγονότων.