Κώδικας Δεοντολογίας

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας βασίζεται στις Αρχές Συμπεριφοράς και Λειτουργίας που έχουν υιοθετήσει η Vimar και οι θυγατρικές της (εφεξής από κοινού "Vimar"), με την πάροδο του χρόνου και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων της, βρίσκοντας την κοινή χρήση και εφαρμογή των αρχών αυτών από όλους τους διαχειριστές, διευθυντές και υπαλλήλους της.
Αυτές οι αρχές αναπαράγονται τώρα σε αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας και όλο το προσωπικό της
Vimar καλείται να τις εφαρμόσει και να τις κάνει σεβαστές από όλους. Επιπλέον, η Vimar παρεμβαίνει για να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι συναλλάσσονται μαζί της τηρούν τις ίδιες αρχές.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας εκφράζει τη δέσμευση της
Vimar να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανόνες δεοντολογίας που έχει υιοθετήσει η Vimar και αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος του μοντέλου οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που έχει υιοθετήσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 231/2001, σχετικά με τη διοικητική ευθύνη των Εταιρειών.
Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Vimar, περιγράφει τους κανόνες συμπεριφοράς που αποσκοπούν στην προστασία της εταιρικής φήμης, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες που μοιράζονται όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι της Vimar.
Αυτές οι αρχές παίζουν βασικό ρόλο σε όλες τις χώρες όπου η
Vimar ασκεί τις δραστηριότητές της. Επομένως, όλοι οι εργαζόμενοι / συνεργάτες, ως μέρος του Ομίλου Vimar, αναλαμβάνουν να σέβονται τον Κώδικα Δεοντολογίας και να συνεργάζονται με την Εταιρεία προκειμένου να τηρούν και να επιβάλλουν τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτόν.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν περιγράφει κάθε μεμονωμένη αρχή ηθικής στην οποία κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης πρέπει να προσαρμοστεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του / της για τη Vimar και δεν αντικαθιστά, αλλά ενσωματώνει, ισχύοντες νόμους και  εσωτερικούς κανονισμούς, διαδικασίες και / ή διαδικασίες οργάνωσης που υπάρχουν στη Vimar και διατυπώνονται στο κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας.

ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η Vimar διεξάγει τις δραστηριότητές της βασίζοντας κάθε σχέση / δράση στη νόμιμη και ορθή συμπεριφορά, η οποία αποτελεί τη βάση της εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και την κοινότητα εδώ και χρόνια.
Η Vimar ασκεί τις δραστηριότητές της τηρώντας τους ισχύοντες νόμους στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των όρων πρόληψης ή / και περιορισμού της διοικητικής και ποινικής ευθύνης της Εταιρείας.

Κάθε άτομο που εργάζεται στο όνομα και για λογαριασμό της Vimar πρέπει να σέβεται τις αρχές που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας όταν ασκεί δραστηριότητες με ή για λογαριασμό της Vimar.

Οι Αρχές Συμπεριφοράς οδηγούν όλη μας την προετοιμασία, τη νοημοσύνη και τη θέληση να εργαστούμε με πάθος, ενθουσιασμό, θετική ενέργεια και με:

a) Επαγγελματική δέσμευση, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται, η οποία συνίσταται στη μόνιμη εφαρμογή των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκαν και περιλαμβάνει και την αναβάθμισή της. Κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης πρέπει να αναλάβει να φροντίσει τις δεξιότητες και τον επαγγελματισμό του, εμπλουτίζοντάς τον με την εμπειρία και τη συνεργασία των συναδέλφων, παίρνοντας μια εποικοδομητική και προληπτική στάση, βασίζοντας τις αποφάσεις του σε αρχές ορθής και συνετής διαχείρισης, αξιολογώντας, με τρόπο συνετό , τους πιθανούς κινδύνους, με επίγνωση ότι οι προσωπικές επιλογές συμβάλλουν στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης πρέπει να αναλάβει να παράσχει όλη την αποτελεσματική συνεισφορά του σε σχέση με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

b) Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους είναι απόλυτη απαίτηση για την ατομική και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός και η ποιότητα των ανθρώπων είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Θέλουμε το καλύτερο από και για τους ανθρώπους, στο όνομα της συνέπειας και της διαφάνειας. Αναπτύσσουμε και επιβραβεύουμε τους άξιους ανθρώπους που ζουν την εταιρεία με θετικότητα, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα. Απορρίπτουμε τις μεθόδους διαχείρισης ή λειτουργίας που ευνοούν την προσωπική ικανοποίηση έναντι του συμφέροντος της Εταιρείας

c) Η ακεραιότητα απαιτεί από όλους να συμπεριφέρονται με ειλικρίνεια στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δεν επιτρέπει κανέναν συμβιβασμό όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών συμφερόντων και των συμφερόντων που καλείται να φροντίσει κάποιος λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας, τόσο εντός της Εταιρείας όσο και σε σχέσεις με τρίτα μέρη, όποιες και αν είναι οι τοπικές πρακτικές.
Δεσμευόμαστε να διαδώσουμε την κουλτούρα του σεβασμού για το περιβάλλον, τον χώρο όλων μας και την υγεία.

d) Η αφοσίωση απαιτεί ορθότητα και δικαιοσύνη στις σχέσεις με συναδέλφους και εξωτερικούς συνεργάτες. Υπονοεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις και τους εσωτερικούς κανόνες της Εταιρείας, με στάση διαφάνειας προς όλους και σε όλες τις περιπτώσεις.

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Vimar εννοεί επίσης να καθορίσει τις αρχές δράσης που διέπουν τις δραστηριότητες όλων των διαχειριστών, διευθυντών, υπαλλήλων, συνεργατών και / ή τρίτων που λειτουργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Vimar κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Η ποιότητα είναι η αρχή μας και η αναγνωρισμένη αξιοπιστία μας βασίζεται σε αυτό.
Δουλεύουμε με οικονομική ευαισθησία, σεβόμενοι το νόμο, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Σχεδιάζουμε τις δραστηριότητές μας και ελέγχουμε τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας που υπαγορεύονται από φορολογικούς, λογιστικούς, διοικητικούς και εταιρικούς κανονισμούς.

α) Σεβασμός στους ανθρώπους

Η Vimar βάζει τους ανθρώπους πρώτα, δίνοντάς τους αξία και προστατεύοντάς τους εξασφαλίζοντας δίκαιες, ισότιμες και συμβατές με το νόμο συνθήκες εργασίας για κάθε εργαζόμενο, με εγγυημένο ένα εταιρικό welfare σύστημα.

Παιδική εργασία

Η Vimar εγγυάται την εξάλειψη όλων των μορφών παιδικής εργασίας και δεν απασχολεί άτομα κάτω των ηλικιών που έχουν καθοριστεί για έναρξη εργασίας στον εκάστοτε τόπο που βρίσκονται  οι εταιρίες της. Η Vimar δεσμεύεται να μην διατηρεί συναλλακτικές σχέσεις εφοδιασμού με άτομα που δεν σέβονται αυτήν την αρχή.

Ελευθερία συνδικαλισμού
Η Vimar εγγυάται στους υπαλλήλους της το δικαίωμα να εκπροσωπούνται από συνδικαλιστικές οργανώσεις ή άλλους εκλεγμένους εκπροσώπους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτικές. Η Vimar υιοθετεί μια εποικοδομητική προσέγγιση και σχέση στις φάσεις των διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα.

Ίδιες ευκαιρίες
Η Vimar δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι για όλες τις πτυχές της εργασιακής σχέσης, όπως η πρόσληψη, η κατάρτιση, οι αμοιβές, οι προαγωγές, οι μεταθέσεις και ο λήξη της ίδιας της σχέσης, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που συνδέονται με το είδος της εργασίας και τις δεξιότητες αποφεύγοντας κάθε μορφής διάκριση και, ειδικότερα, διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής και προσωπικής θέσης, φυσικής κατάστασης και υγείας, αναπηρίας, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας ή προσωπικών πεποιθήσεων. Η Vimar δεσμεύεται να προσφέρει ίσες ευκαιρίες στην εργασία και επαγγελματική εξέλιξη σε όλους τους εργαζόμενους. Οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη προς αυτές τις αρχές, τόσο εντός όσο και εκτός της Εταιρείας, θεωρείται απαράδεκτη.

β) Συμμόρφωση με τους κανόνες στις εμπορικές πρακτικές

Η Vimar ευνοεί τις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές που βασίζονται στην ειλικρίνεια και την πίστη, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά των εργαζομένων της σε αυτές τις αρχές. Οι εμπορικές σχέσεις βασίζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο όσον αφορά, κυρίως, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την εφαρμογή εμπορικών πρακτικών που δεν εισάγουν διακρίσεις. Για το σκοπό αυτό, κανένας υπάλληλος δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, να παρέχει ψευδείς και ανακριβείς πληροφορίες ή να επιδίδεται σε αθέμιτες πρακτικές και συμπεριφορές.

γ) Σεβασμός στη νομιμότητα

Η Εταιρεία εφαρμόζει, σε κάθε τομέα, τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα ή τις χώρες στις οποίες ασκεί τις δραστηριότητές της, ακόμη και μέσω των θυγατρικών της.

Κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από τα προσόντα του, γνωρίζει και εκπαιδεύεται και ενημερώνεται για τις επιπτώσεις των νόμων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του.

Συγκεκριμένα, η Vimar απαγορεύει επίσης τη σκόπιμη εκμετάλλευση τυχόν νομικών ή κανονιστικών κενών εάν η συμπεριφορά που ακολουθείται είναι σε αντίθεση με τους κανόνες της εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει ετοιμάσει τα απαραίτητα εργαλεία για να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει κάθε εργαζόμενο στη νομοθεσία, καθώς και σε όλες τις εντολές που προκύπτουν από την εφαρμογή των εταιρικών συστημάτων.

δ) Σεβασμός στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Η Εταιρεία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας, της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και την πρόληψη όλων των πιθανών μορφών κινδύνου.
Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται τόσο στους υπαλλήλους της όσο και στους υπαλλήλους εξωτερικών εταιρειών, στο πλαίσιο των εργασιών τους στις τοποθεσίες της Εταιρείας.

Για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα εφαρμοσμένο σύστημα, βασισμένο στο κοινόχρηστο και ενημερωμένο Έγγραφο Αξιολόγησης Κινδύνου, το οποίο ελέγχεται περιοδικά, πιστοποιείται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη και αναφέρεται στα διεθνή πρότυπα (UNI EN ISO 45001) και την Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας.

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και τα τρίτα μέρη υποχρεούνται να συμμορφώνονται σχολαστικά με όλα τα μέτρα που απαιτούνται από τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς της Vimar για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, που έχουν εκπονηθεί και ενημερωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να συνεισφέρουν με προτάσεις και εκθέσεις.

ε) Σεβασμός στο περιβάλλον

Σε μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης και για μεγαλύτερη εταιρική προστασία, η Εταιρεία προωθεί ενεργά την προστασία του περιβάλλοντος. Η Vimar ανέκαθεν δεσμευόταν να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της από τη στιγμή του σχεδιασμού και των εργασιών τους, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαδικασιών καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής. Η Vimar αποτρέπει τους κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον όχι μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και τις καλύτερες εμπειρίες στον τομέα. Αυτοί οι στόχοι επιδιώκονται επίσης χάρη στην εθελοντική τήρηση του προτύπου αναφοράς για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης UNI EN ISO 14001, στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας.

στ) Σεβασμός στην κοινότητα

Η Vimar γνωρίζοντας την επιρροή, έστω και έμμεσα, που μπορεί να έχει η δραστηριότητά της στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και στη γενική ευημερία της κοινότητας, σκοπεύει να πραγματοποιήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της για έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

ζ) Συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας που υπαγορεύονται από φορολογικούς, λογιστικούς, διοικητικούς και εταιρικούς κανονισμούς, καθώς και την τήρηση λογιστικών βιβλίων

Η Vimar υιοθετεί επαρκή πρότυπα χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, διαχειριστικού ελέγχου και λογιστικών συστημάτων, λειτουργώντας με τη μέγιστη διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια βασίζεται στην αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των βασικών πληροφοριών στα λογιστικά αρχεία. Η τεκμηρίωση που σχετίζεται με τη δραστηριότητα της Vimar πρέπει κατά νόμο να είναι πλήρης, ακριβής και αξιόπιστη. Όλα τα έγγραφα της Εταιρείας πρέπει να συντάσσονται με επιμέλεια και ειλικρίνεια και δεν πρέπει να περιέχουν ψευδή δεδομένα που δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια και την εταιρική πραγματικότητα. Με βάση τις αρχές και τις διαδικασίες της εταιρείας, όλες οι πληρωμές πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση. Όλες οι πληρωμές που γίνονται ή λαμβάνονται από τη Vimar πρέπει να καταγράφονται σωστά στα λογιστικά βιβλία, έγγραφα και λογαριασμούς της εταιρείας και δεν πρέπει να παραλείπονται καταχωρήσεις ή να αναφέρονται εσφαλμένα καταχωρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα ποσά για παράνομες πληρωμές και κατά παράβαση διαδικασιών. Κατά την εφαρμογή των πολιτικών της, η Vimar διασφαλίζει την έγκαιρη σύνταξη περιοδικών οικονομικών καταστάσεων που είναι πλήρεις, ακριβείς, αξιόπιστες, σαφείς και κατανοητές. Σε σχέση με τους φορείς εταιρικού ελέγχου, όλοι οι εργαζόμενοι / συνεργάτες της Vimar που αλληλοεπιδρούν με αυτά τα θέματα πρέπει να διατηρούν μια συμπεριφορά μέγιστης συνεργασίας και διαφάνειας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ελέγχου που απαιτεί ο νόμος.

η) Συμμόρφωση με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού

Η Vimar σκοπεύει να προστατεύσει την αξία του θεμιτού ανταγωνισμού και αναγνωρίζει τις αρχές της οικονομίας της αγοράς (αντιμονοπωλιακό δίκαιο), απέχοντας από συμπαιγνία και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Απαγορεύονται συμφωνίες που παραβιάζουν το θεμιτό ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακοί κανόνες ή συμφωνίες με ανταγωνιστές σχετικά με τις τιμές και τη διαίρεση των αγορών ή τις στρατηγικές τιμολόγησης και τους όρους πώλησης.

θ) Καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Vimar αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με τους νόμους κατά της διαφθοράς που ισχύουν σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της να ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε κάθε στάδιο της εργασίας τους για τη Vimar.

ι) Σχέσεις με προμηθευτές

Η Vimar ζητά από τους προμηθευτές της να σέβονται τις αρχές και τις αξίες που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας τηςVimar. Όσοι ενεργούν και διαπραγματεύονται με τους προμηθευτές πρέπει να επικοινωνούν με δικαιοσύνη και διαφάνεια χρησιμοποιώντας, κατά τη διάρκεια των φάσεων επιλογής και καθ’ 'όλη τη διάρκεια του εφοδιασμού, μια προσέγγιση που βασίζεται σε επίπεδα ποιότητας και υπηρεσιών καθώς και ανταγωνιστικότητα κόστους.

Οι προμηθευτές επιλέγονται με βάση γενικές αξιολογήσεις λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και την ανταγωνιστικότητα, τις επαγγελματικές και τεχνικές πτυχές, πραγματοποιώντας συνεχή έλεγχο της διατήρησης των συνθηκών που διέπουν την επιλογή των προμηθευτών. Ο ορισμός μιας σύμβασης με έναν προμηθευτή πρέπει πάντα να βασίζεται σε εξαιρετικά σαφείς σχέσεις, αποφεύγοντας μορφές εξάρτησης.

ια) Σχέσεις με πελάτες

Η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός προς τους πελάτες παίζουν κεντρικό ρόλο στον καθορισμό των δρόμων που πρέπει να ακολουθηθούν. Οι σχέσεις με τους πελάτες πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ικανοποίηση. Ειδικότερα, η δέσμευση να τους παρέχονται προϊόντα, υπηρεσίες, βοήθεια και συμβουλές ποιότητας που υπερβαίνει τις προσδοκίες τους είναι εγγυημένη. Όλες οι σχέσεις με τους πελάτες πρέπει να βασίζονται σε αρχές διαφάνειας, σεβασμού των κανόνων της αγοράς και αντιμονοπωλιακών κανονισμών. Η σχέση με τους πελάτες της Vimar πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστη και σωστή συμπεριφορά και να παρέχει στον πελάτη πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για κάθε προσφερόμενο προϊόν και υπηρεσία.

ιβ) Σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση

Όλες οι σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση πρέπει να βασίζονται στην τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της διαφάνειας και να τα διαχειρίζονται αποκλειστικά στελέχη της εταιρείας που είναι υπεύθυνα ή / και εξουσιοδοτούνται να τις εκτελούν.
Κάθε υπάλληλος / συνεργάτης πρέπει να απέχει από κάθε είδους πληρωμής σε υπάλληλο Δημόσιας Διοίκησης ή την οικογένειά του ή να προσφέρει οποιοδήποτε άλλο εμπορικό και οικονομικό πλεονέκτημα για την απόκτηση ή τη διατήρηση θέσης ή διοικητικής παροχής.
Δώρα, φιλοδωρήματα και άλλα επιδόματα προς τη Δημόσια Διοίκηση, που χορηγούνται για να αποκτήσουν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα και να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της κρίσης του αποδέκτη, δεν επιτρέπονται.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, τα δώρα που προσφέρονται σε δημόσιους φορείς επιτρέπονται εφόσον έχουν μέτρια αξία (μέγιστη αξία 100 ευρώ ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα) και μόνο εάν γίνονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στο κράτος όπου βρίσκεται η Δημόσια Διοίκηση, να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες, να συμμορφώνεται με εμπορικές πρακτικές ή / και συνήθειες και να μην δίνει την εντύπωση ότι αποσκοπεί στην απόκτηση αδικαιολόγητων πλεονεκτημάτων και στην άσκηση παράνομης επιρροής στη δραστηριότητα που εκτελεί ο παραλήπτης . Αυτές οι δαπάνες πρέπει πάντα να επιτρέπονται και να τεκμηριώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της εταιρείας.

ιγ) Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Vimar ασκεί τις δραστηριότητές της σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις διατάξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

Για το σκοπό αυτό, κάθε υπάλληλος / συνεργάτης αναλαμβάνει να αποφύγει την πραγματοποίηση ύποπτων συναλλαγών όσον αφορά την ορθότητα και τη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, όλοι οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν να ελέγξουν εκ των προτέρων τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να επαληθεύσουν την αξιοπιστία τους και τη νομιμότητα της δραστηριότητάς τους, ενημερώνοντας αμέσως το Εποπτικό Όργανο για τυχόν ανωμαλίες.

Οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν επίσης να λειτουργούν με τρόπο ώστε να αποφεύγονται επιπτώσεις σε συναλλαγές που είναι επίσης ενδεχομένως κατάλληλες για να ευνοήσουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες, ενεργώντας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ιδ) Οικονομικές σχέσεις με ενώσεις, εισφορές και χορηγίες

Η διαχείριση των συνεισφορών και των χορηγιών πρέπει πάντα να βασίζεται στη συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρείας.

ιε) Σύγκρουση συμφερόντων

Μια «Σύγκρουση Συμφερόντων» συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ένας εργαζόμενος / συνεργάτης βρίσκεται στην κατάσταση που πρέπει να επιλέξει μεταξύ των δικών του συμφερόντων και εκείνων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης καλείται να αποφύγει κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, με ιδιαίτερη αναφορά στα προσωπικά συμφέροντα. Η υπηρεσία που παρέχεται στη Vimar δεν πρέπει να υποτάσσεται στο κέρδος και το προσωπικό πλεονέκτημα αλλά πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της εταιρείας αποφεύγοντας κάθε πιθανή κατάσταση σύγκρουσης. Κάθε υπάλληλος της Vimar πρέπει να αναφέρει αμέσως στον προϊστάμενό του κάθε κατάσταση που συνιστά, δημιουργεί ή μπορεί ακόμη και να φαίνεται ότι αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων.

ιστ) Προστασία των εταιρικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων

Ο εργαζόμενος / συνεργάτης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός της Εταιρείας μπορεί να λάβει γνώση πληροφοριών που θεωρούνται εμπιστευτικές από την Εταιρεία ή αναφέρονται από τους εταίρους της Εταιρείας ως έχουν. Όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες, κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις της πολιτικής της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή, για να εγγυάται την ακεραιότητα, το απόρρητο και τη διαθεσιμότητά της, τόσο κατά την περίοδο άσκησης της δραστηριότητάς του στηνVimar, αλλά και  μετά τη λήξη της επαγγελματικής σχέσης.

Κάθε υπάλληλος / συνεργάτης είναι υπεύθυνος για τα ευαίσθητα δεδομένα που χειρίζεται και υποχρεούται να τα αναφέρει ως εμπιστευτικά, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση του απορρήτου. Οποιοσδήποτε υπάλληλος / συνεργάτης που κατέχει εμπιστευτικές πληροφορίες έχει την ευθύνη να τις διατηρήσει ως έχει και να μην τις αποκαλύψει εκτός εάν έχει ρητή εξουσιοδότηση. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει ένας υπάλληλος / συνεργάτης σε σχέση με την επιχείρηση είναι ιδιοκτησία της Vimar. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Vimar και τους υπαλλήλους της, με πλήρη σεβασμό του απορρήτου και της ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα.

Ειδικότερα, η Εταιρεία:

·         όρισε έναν οργανισμό για την επεξεργασία πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διασφαλίζει τον σωστό διαχωρισμό των ρόλων και των ευθυνών καθώς και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

·         υποβάλλει τα τρίτα μέρη που παρεμβαίνουν στην επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών, στην υπογραφή συμφώνων εμπιστευτικότητας ή συμφωνιών που προβλέπονται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι εργαζόμενοι / συνεργάτες που γνωρίζουν πληροφορίες που δεν είναι γνωστές δημοσίως πρέπει να χρησιμοποιούν τη μέγιστη προσοχή και προσοχή στη χρήση αυτών των πληροφοριών, αποφεύγοντας τη γνωστοποίησή τους σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εντός και εκτός της εταιρείας. Η υποχρέωση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της εργασιακής σχέσης.

ιζ) Προστασία περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

·         Κάθε εργαζόμενος / συνεργάτης υποχρεούται να εργάζεται επιμελώς για την προστασία εταιρικών περιουσιακών στοιχείων, φυσικών και άυλων, μέσω υπεύθυνης συμπεριφοράς και σύμφωνα με τις διαδικασίες λειτουργίας που καθορίζονται για τη ρύθμιση της χρήσης τους, τεκμηριώνοντας με ακρίβεια τη χρήση τους και αποφεύγοντας χρήσεις διαφορετικές από αυτές που επιτρέπονται. Οι υπολογιστές και οι λογαριασμοί e-mail της Vimar, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, αποτελούν ιδιοκτησία της Vimar και πρέπει να χρησιμοποιούνται για εταιρικές εργασίες και σκοπούς. Ειδικότερα, κάθε εργαζόμενος πρέπει:

·         να χρησιμοποιεί με ακρίβεια και φειδώ τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που του έχουν ανατεθεί.

·         Να χρησιμοποιήσει ένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μόνο εάν έχει ρητή εξουσιοδότηση, επαρκώς και σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της εταιρείας, για εταιρικούς σκοπούς και για εξουσιοδοτημένη προσωπική χρήση.

·         αποφυγή ακατάλληλης και / ή προσωπικής χρήσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά, μείωση της αποδοτικότητας ή, σε κάθε περίπτωση, σε αντίθεση με τα συμφέροντα της εταιρείας.

·         να μην εκμεταλλεύονται για προσωπικούς σκοπούς επιχειρηματικές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων, πληροφοριών ή εταιρικών ρόλων της εταιρείας

Όσον αφορά τις εφαρμογές πληροφορικής, κάθε εργαζόμενος υποχρεούται:

·         υιοθετούν σχολαστικά τις διατάξεις των εταιρικών πολιτικών ασφαλείας, προκειμένου να μην θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα και την προστασία των συστημάτων πληροφορικής;

·         διαβάζει και αποδέχεται τις διατάξεις της "Διαχείρισης δεδομένων πληροφορικής" της Vimar;

·         μην περιηγείστε σε ιστότοπους με απρεπές, προσβλητικό περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των εργασιών που εκτελούνται.

·         να μην χρησιμοποιούν πόρους της εταιρείας για αναπαραγωγή, προβολή, διανομή ή αποθήκευση υλικών που παραβιάζουν οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, άδεια ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

·         μην αντιγράφετε εξουσιοδοτημένο λογισμικό σε συσκευές διαφορετικές από τις αρχικές.

ιη) Κοινωνικά Μέσα

Κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εργαζόμενους / συνεργάτες, όλοι πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το απόρρητο, την ακεραιότητα και την πίστη της εταιρείας, απέχοντας από την αποκάλυψη εμπιστευτικών ή ψευδών πληροφοριών σχετικά με τη Vimar, απέχοντας από την ανάρτηση φωτογραφιών που αναπαράγουν τη δραστηριότητα και τα περιβάλλοντα εργασίας και επιχειρήσεων και αποφυγή σχολίων που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις αρχές που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και να βλάψουν τη φήμη της Vimar.

ιβ) Χάρες και δώρα

Η Vimar απαιτεί από τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της να λειτουργούν με συνεχή ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίζει την πολιτική της Vimar σε σχέση με τη λήψη και την προσφορά δωρεάν δώρων, φιλοξενίας και ψυχαγωγίας (δηλαδή δωρεάν παροχή αγαθών και υπηρεσιών, για σκοπούς προώθησης ή δημόσιων σχέσεων, εφεξής από κοινού «Δώρα»).

Η Vimar παραδέχεται ότι η παροχή ή / και η αποδοχή των Δώρων μπορεί να συμβεί κατά την εκτέλεση συνήθων επιχειρηματικών πρακτικών.

Ωστόσο, ορισμένα δώρα μπορούν να ερμηνευτούν ως ενέργειες, που ασκούνται ή υφίστανται η Vimar, προκειμένου να δημιουργηθεί ακατάλληλη επιρροή ή να δημιουργηθεί σύγκρουση συμφερόντων ή να θεωρηθούν πράξη διαφθοράς και, ως εκ τούτου, να είναι παράνομα και να βλάπτουν τη φήμη της Vimar.

Συνεπώς, απαγορεύεται απολύτως η Vimar, οι υπάλληλοί της ή / και τρίτοι να δώσουν, να υποσχεθούν, να προσφέρουν, να ζητήσουν ή να λάβουν οποιοδήποτε Δώρο του οποίου η φύση ή η αξία μπορεί επίσης να θεωρηθεί δυνητικά υπερβολική ή ασυνήθιστη.

Ως εκ τούτου, επιτρέπεται η προσφορά ή η αποδοχή Δώρων μέτριας αξίας, εάν φαίνονται συνηθισμένα στη συνήθη πορεία των επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, ένα Δώρο θεωρείται μέτριας αξίας εάν η αξία του δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επιτρέπονται δώρα σε πελάτες ποσού μεγαλύτερου από αυτό που αναγράφεται σε αυτό (και μέγιστης αξίας 500 ευρώ) σε περίπτωση που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβεί ένα ορισμένο όριο που δικαιολογεί την αξία.
Τα Δώρα που προσφέρονται σε μέλη οικογένειας τρίτων ή λαμβάνονται από μέλη της οικογένειας των εργαζομένων πρέπει πάντα να απορρίπτονται, ανεξάρτητα από την αξία τους.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Έλεγχοι

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος ελέγχου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μοντέλου οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου που υιοθετήθηκε από τη Vimar σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 231/2001.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να προσανατολίζεται στην υιοθέτηση εργαλείων και μεθοδολογιών που αποσκοπούν στην αντιπαράθεση πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια εύλογη εγγύηση όσον αφορά τη συμμόρφωση όχι μόνο με τους νόμους αλλά και με τις εσωτερικές διατάξεις και διαδικασίες.

Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει διαρκώς τη συμμόρφωση της συμπεριφοράς με αυτά που αναφέρονται στον Κώδικα και, εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα επαλήθευσης.

Η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας συνεπάγεται την υιοθέτηση από την εταιρεία πειθαρχικών μέτρων εναντίον όσων δεν σέβονται το περιεχόμενο. Η άγνοια ή η έλλειψη γνώσης αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξαίρεση για την αποφυγή κυρώσεων. Η Vimar αναλαμβάνει δράση έναντι των Προμηθευτών και των Πελατών για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με το περιεχόμενο αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, αναφορά παραβιάσεων στο όργανο εποπτείας και ελέγχου (για υπαλλήλους της Vimar S.p.A.)

  • Η συμμόρφωση με τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων των εργαζομένων σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 2104 του Αστικού Κώδικα. Πρέπει επίσης να θεωρείται ουσιώδες μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν μη συνεργαζόμενοι συνεργάτες και / ή υποκείμενα που έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με τη Vimar.
  • Οι Διαχειριστές και Διευθυντές της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι για να διασφαλίσουν ότι οι προσδοκίες της Εταιρείας από τους συνεργάτες γίνονται κατανοητές και εφαρμόζονται από αυτούς. Οι Διαχειριστές και οι Διευθυντές, επομένως, πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων που εκφράζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.
  • Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, η Vimar - όσον αφορά την ιδιωτικότητα και τα ατομικά δικαιώματα - προετοιμάζει κανάλια πληροφοριών μέσω των οποίων όλοι όσοι γνωρίζουν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα εντός της Εταιρείας μπορούν να αναφέρουν ελεύθερα, άμεσα και εμπιστευτικά, στο Εποπτικό Όργανο.
  • Προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση αναφορών, η Εταιρεία έχει ενεργοποιήσει ένα ειδικό ψηφιακό κανάλι στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση Whistleblowing

·         Γράμμα στο OdV στην διεύθυνση "Organismo di Vigilanza Vimar S.p.A. c/o Star S.r.l. Via Piave 22, 22060 Cabiate (CO)" σε σφραγισμένο φάκελο με τη διατύπωση «εμπιστευτικό».

Αναφορικά με τις ειδήσεις που συνέβησαν ή επιχειρήθηκαν παραβιάσεις των κανόνων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, θα είναι ευθύνη της Εταιρείας να διασφαλίσει ότι κανένας, στο χώρο εργασίας, δεν μπορεί να υποστεί αντίποινα, παράνομους όρους, ταλαιπωρία και διάκριση οποιουδήποτε είδους, για την αναφορά στο Εποπτικό Όργανο για την παραβίαση του περιεχομένου του Κώδικα Δεοντολογίας ή των εσωτερικών διαδικασιών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Whistleblowing και με τη διαδικασία του ίδιου ονόματος που διατίθεται στο intranet της εταιρείας. Η Vimar δημιούργησε ένα ειδικό κανάλι ανεξάρτητο από τα εταιρικά κανάλια για να προχωρήσει στην ασφάλεια του απορρήτου του ατόμου με την επικοινωνία περιπτώσεων παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και του μοντέλου οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου. Μετά την έκθεση, το εποπτικό όργανο θα ακολουθήσει άμεσα τους κατάλληλους ελέγχους και, εάν είναι απαραίτητο, τις κατάλληλες κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλει η εταιρεία.

Διαμεσολαβητής

Για άλλες χώρες εκτός από την Ιταλία, η Vimar ορίζει το πρόσωπο επικοινωνίας για το εσωτερικό νομικό γραφείο που ενεργεί ως Διαμεσολαβητής, του οποίου ο ρόλος είναι να λαμβάνει εμπιστευτικές αναφορές για πιθανές παραβιάσεις του νόμου, του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιασδήποτε άλλης κατευθυντήριας γραμμής ή διαδικασίας που σχετίζεται με αυτό, αυτές τις αναφορές και δίνουν ανατροφοδότηση στον καταγγέλλοντα.

Ο Διαμεσολαβητής εργάζεται για λογαριασμό της Vimar και δεσμεύεται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας βάσει της συμφωνίας εμπιστευτικότητας που υπογράφηκε με αυτήν, η οποία προβλέπει ότι δεν αναφέρεται κανένα όνομα ή ενδεικτική πληροφορία στην Εταιρεία, ώστε να προστατεύεται η ταυτότητα αυτών που έχουν αναφέρει παρατυπίες , οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι και εμποδίζει την αποκάλυψη ονομάτων και άλλων ενδεικτικών δεδομένων, έτσι ώστε να προστατεύεται η ταυτότητα των πληροφοριοδοτών που ζητούν ανωνυμία.

Ο Διαμεσολαβητής λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των νόμων, του Κώδικα Δεοντολογίας ή οποιωνδήποτε άλλων οδηγιών ή διαδικασιών που συνδέονται με αυτόν, μέσω επικοινωνίας μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού καναλιού αναφοράς, κατάλληλου για τη διασφάλιση του απορρήτου του πληροφοριοδότη, που είναι ενεργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση Whistleblowing.

Ο Διαμεσολαβητής ελέγχει ότι οι αναφορές είναι αληθοφανείς και στη συνέχεια αποφασίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με βάση την αξιοπιστία των πληροφοριών και του πληροφοριοδότη, τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και τον πιθανό αντίκτυπο σε τρίτους και στη Vimar.

Μόλις ο Διαμεσολαβητής ολοκληρώσει την εξέταση της έκθεσης, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα και τις ενέργειες που έγιναν στον πληροφοριοδότη. Τα συμφέροντα πρέπει να διατηρούνται ανέπαφα και να διασφαλίζεται η προστασία όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο Διαμεσολαβητής συντάσσει επίσης ετήσια έκθεση των ενεργειών που διεξήχθησαν σχετικά με έρευνες, αποτελέσματα και ενέργειες που έγιναν.

Το σύστημα κυρώσεων

Η παραβίαση, όπου διαπιστώθηκε, των αρχών που καθορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και στις διαδικασίες που προβλέπονται από τα εσωτερικά πρωτόκολλα θέτει σε κίνδυνο την σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Εταιρείας και των διευθυντών της, των υπαλλήλων γενικά, των συμβούλων, των συνεργατών σε διάφορες ιδιότητες, των πελατών, των προμηθευτών, εμπορικούς και οικονομικούς εταίρους.

Οι παραβιάσεις θα επιδιωχθούν εντατικά, άμεσα και άμεσα, μέσω της υιοθέτησης - εναντίον των υπευθύνων για τις παραβάσεις όπου κρίνονται αναγκαίες για την προστασία των εταιρικών συμφερόντων και συμβατά με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου - επαρκών πειθαρχικών ή / και κυρώσεων. Και αναλογικά ανεξάρτητα από την πιθανή ποινική συνάφεια τέτοιων συμπεριφορών και την έναρξη ποινικής διαδικασίας σε περιπτώσεις όπου συνιστούν έγκλημα.

Οι διαπιστωθείσες παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από διαβούλευση με το Εποπτικό και Ελεγκτικό Όργανο, θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Με συνέπεια και σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς και συμβατικούς κανονισμούς, οι διαπιστωθείσες παραβιάσεις μπορεί επίσης να οδηγήσουν στην απομάκρυνση από την Εταιρεία των ίδιων διευθυντών.

Οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων εναντίον οποιουδήποτε έχει αναφέρει πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα ή ζητά διευκρινίσεις σχετικά με τις μεθόδους εφαρμογής του συνιστά επίσης παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι συνέπειες των παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας και των εσωτερικών πρωτοκόλλων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλους εκείνους που, για οποιονδήποτε λόγο, έχουν σχέσεις με την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό, το τελευταίο διαδίδει τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα εσωτερικά πρωτόκολλα και / ή διαδικασίες, καθώς και ενημερώνει για τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης και τις μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους.

Η Εταιρεία, προκειμένου να προστατεύσει την εικόνα της και να διαφυλάξει τους πόρους της, δεν θα έχει σχέσεις οποιασδήποτε μορφής με άτομα που δεν σκοπεύουν να λειτουργήσουν σε αυστηρή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή / και αρνούνται να συμπεριφερθούν σύμφωνα με τις αξίες και αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που προβλέπονται από τα συνημμένα πρωτόκολλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας διαδίδεται μέσω:

• παράδοση στις Unitary and RLS Συνδικαλιστικές Αντιπροσωπείες για τη δέουσα ενημέρωση και διάδοση σε όλους τους εργαζόμενους.

• ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων της Εταιρείας.

• δημοσίευση στην εταιρεία intranet.

• δημοσίευση στον ιστότοπο του θεσμικού οργάνου για να επιτρέπεται η γνώση σε προμηθευτές, πελάτες και τρίτα μέρη εκτός του οργανισμού Vimar.

ΛήψηΔιαστάσειςΗμερομηνία
Κώδικας Δεοντολογίας241.8 K12/07/2013