Ασπρόμαυρη κάμερα 12 Vdc - 0570

Pdf

0570
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Βίντεο / Εξωτερικός σταθμός βίντεο

Ασπρόμαυρη κάμερα 12 Vdc
Ασπρόμαυρη κάμερα, τροφοδοσία 12 Vd.c.

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.