Μον. Digibus για έγχρωμη μπουτ., πληκτρ. - 1286/P

Pdf

1286/P
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Θυροτηλεόραση Digibus / Βίντεο / Εξωτερικός σταθμός βίντεο

Μον. Digibus για έγχρωμη μπουτ., πληκτρ.
DigiBus electronic unit for colour video entrance panel with alphanumeric keypad, display and electronic directory with 12TS or 12TD additional module connection, stainless steel push buttons

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.