Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη - 3597

Pdf
3597

ELVOX Door entry / Τηλεφωνία / Τηλέφωνο με ακουστικό

Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη
Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη και αναγραφή ημερομηνίας, για χρήση σε τηλεφωνική γραμμή ή/και με τηλεφωνικά κέντρα, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.