Επιτραπέζια έγχρ. θυροτηλεόραση αν. ακρ. - 661D

661D

ELVOX Door entry / Digibus / Σειρά 6600

Επιτραπέζια έγχρ. θυροτηλεόραση αν. ακρ.

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.