Γραμμ. εκκινητής EKKO350A 120V3,5m400kg - EAM4.120

Pdf
EAM4.120

ELVOX Gates / Εκκινητές / Γραμμικοί

Γραμμ. εκκινητής EKKO350A 120V3,5m400kg
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός γραμμικός εκκινητής 120 V για ανοιγόμενες πόρτες έως 3,5 m 400 kg, μαζί με βάσεις στήριξης και ενσωματωμένο μηχανικό αναστολέα στο άνοιγμα

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.