Εκκ. KLYS9CD MASTER για ανακλιν. 24V 9m2 - EBM1

Pdf
EBM1

ELVOX Gates / Εκκινητές / Για ανακλινόμενες πόρτες

Εκκ. KLYS9CD MASTER για ανακλιν. 24V 9m2
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής MASTER 24 V για ανακλινόμενες πόρτες έως 9 m2 σε διαμόρφωση με μεμονωμένο εκκινητή ή έως 12 m2 σε συνδυασμό με εκκινητή KLYS 9CD SLAVE. Μαζί με ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου.

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.