Εκκ. KLYS 9CD SLAVE για ανακλιν. 24V 9m2 - EBM2

Pdf
EBM2

ELVOX Gates / Εκκινητές / Για ανακλινόμενες πόρτες

Εκκ. KLYS 9CD SLAVE για ανακλιν. 24V 9m2
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής SLAVE 24 V για ανακλινόμενες πόρτες έως 12 m2 σε συνδυασμό με εκκινητή KLYS 9CD MASTER.

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.