Διακυβέρνηση

Αυτή η ενότητα περιέχει το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση της εταιρείας Vimar.

Κώδικας Δεοντολογίας

Πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας

Whistleblowing

Governance Gqp84D0Vxi