Αναγνώστης-προγραμ/στής smart car - 19461

Pdf
19461

Arké / Συστήματα / Ελεγχος πρόσβασης

Αναγνώστης-προγραμ/στής smart car
Αναγνώσης/προγραμματιστής για smart card, έξοδος ρελλέ μεταγωγής 8 A 24 V, τροφοδοσία 12/24 V~ 50-60 Hz και 12/24 V d.c. (SELV), γκρί - 3 module . (Παραδίδεται χωρίς smart card)

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.