Διακυβέρνηση

Αυτή η ενότητα περιέχει το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση της εταιρείας Vimar.

Κώδικας Δεοντολογίας

Έχουμε ορίσει με σαφήνεια τις συμπεριφορές που απευθύνονται σε όλους εκείνους που εργάζονται για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας. Αρχές που είναι κοινές και εφαρμόζονται σε διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους, και οι οποίες έχουν γνώμονα τις δραστηριότητες της Εταιρείας την πάροδο του χρόνου.

Πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας

Προσπαθούμε συνεχώς να επιτύχουμε ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ανταγωνιστικότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, σαφήνεια ευθύνης, μείωση των παραγόντων κινδύνου, συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς.

Whistleblowing

Διαχείριση αναφορών δραστηριοτήτων αντίθετων προς το περιεχόμενο του μοντέλου οργάνωσης, διαχείρισης και ελέγχου και με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας