Τι πρέπει να κάνω εάν τα δεδομένα που εμφανίζονται σχετικά με την κατανάλωση ή την παραγωγή δεν είναι σωστά;

Αρχικά, πρέπει να επαληθεύσετε τη σωστή εγκατάσταση των διαφόρων τοροειδών αισθητήρων του συστήματος: η ετικέτα τους πρέπει να είναι πάντα στραμμένη προς τον μετρητή από τον οποίο γίνεται η ανάγνωση.
Στη συνέχεια, επαληθεύστε την ορθότητα των τιμών βαθμονόμησης που έχουν εισαχθεί στο μενού «ρύθμιση αισθητήρα/βαθμονόμηση».

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.